Տեղեկատու

       

 

2019-2020  ուսումնական  տարվա  սեպտեմբեր  ամսվա

             Ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների պլան

 

 

Հ/հ Աշխատանքի    բովանդակությունը Կատարման  ժամկետ Պատասխանատու անձիք
1. «Գիտելիքի և դպրության» օր Սեպտեմբերի 1

01.09.2019թ.

ԴԱԿ` Հ.Գալստյան
2. Աշակերտական ընդհանուր

ժողով

04.09.2019թ. Դասղեկներ
3. Աշակերտների հաճախումների կեցվածքի դասասենյակների սանիտարահիգիենիկ վիճակի ստուգում 13.09.2019թ.  

Տնօրենություն

4. Խորհրդակցություններ

ա) դասղեկների

բ)  մ/մ նախագահներ

գ)  մ/մ նիստեր

27.09.2019թ. Տնօրենություն

Դասղեկներ

Մ/Մ Նախագահներ

Մ.Մկրտչյան

Վ. Մելքոմյան

Ա. Պետրոսյան

 

 

 

 

2019-2020 ուսումնական  տարվա  հոկտեմբեր  ամսվա

              ՈՒսումնադաստիարակչական   աշխատանքների   օրացուցային   պլան

 

Հ/ Հ  Աշխատանքի  բովանդակություն  Կատարման   ժամկետ  Պատասխանատու  անձինք
 1  Հոկտեմբերի  1 « Տարեցների  միջազգային  օր»

Պաստառի   պատրաստում

01.10.2019թ. ԱԽ
2 « Մեղու  2019»  մրցույթի   աշխատանքների

կազմակերպում

 Հոկտեմբեր  ՈՒսուցիչներ
3  ՈՒսուցչի  օրվա   հանդիսության  կազմակերպում  04 .10.2019թ.  Դասղեկներ
4 Մասնագիտական   կողմնորոշում  Ամսվա   ընթացքում  ԴԱԿ ՝ Հ. Գալստյան
5 «Ա»   տառի   շնորհանդես 16.10.2019թ. Դասվար՝  Հ. Գալստյան
 6 « Բացօթյա  կանաչ   դասասենյակի »  բացման   միջոցառում 13.10.2019թ.  Դասղեկներ
7  Ձեռնամարտի  գործնական   պարապմունքներ 03.10.1019թ. Զինղեկ՝  Վ. Գաբրիելյան

Ֆիզկուլտուրայի   ուսուցիչ՝  Ս.Համբարձումյան

 

2019-2020  ուսումնական  տարվա նոյեմբեր  ամսվա

Ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների  օրացույցային  պլան

 

 

 

Հ/Հ

Աշխատանքի բովանդակություն Կատարման ժամկետ Պատասխանատու անձինք
1 Ցուցատախտակների թարմացում Ամսվա  ընթացքում Դասղեկներ

ԴԱԿ

2  Բաց – դաս  <<Աշունն  ու  գրականությունը>> 07.11.2019թ. Զ.  Արզումանյան
3 Բաց դաս << Մեզ հետ Տերյանն է>> խորագրով 12.11.2019թ. Վ. Մելքոմյան
4 Աշակերտների   հաճախումների,   կեցվածքի,   դասասենյակների     սանիտարահիգենիկ   վիճակի   ստուգում Ամսվա   ընթացքում Տնօրենություն
5 Ծխելուց հրաժարվելու միջազգային օր 19.11.2019թ ԴԱԿ  Հ. Գալստյան

 

6 Երեխաների  իրավունքների   կոնվեցիայի  հռչակման   միջազգային  օր 20.11.2019թ.  

ԱԽ

7 Աշնան   ցերեկույթ 15. 11.2019թ. Դասվար  Շ.  Ասատրյան

 

 

8 Խորհրդակցություններ

ա) դասղեկների

բ)  մ/մ նախագահներ

գ)  մ/մ նիստեր

31.10.2019թ Տնօրենություն

Դասղեկներ

Մ/Մ Նախագահներ

Վ. Մելքոմյան

Ա. Պետրոսյան

Մ. Մկրտչյան

 

 

 

9 Աշակերտների հաճախումների, կեցվածքի, դասասենյակների սանիտարահիգենիկ վիճակի ստուգում Ամիսը  երկու անգամ ԱԽ, տնօերենություն
10 Մասնագիտությունների աշխարհում 27.11.2019թ. ԴԱԿ Հ. Գալստյան
11 Արտադասարանական  խմբակների աշխատանքների կատարողականի ստուգում Ամսվա  ընթացքում Տնօրինություն
12 Ներդպրոցական  առարկայական  օլիմպիադաների   կազմակերպում 20.11-30.11 Տնօրինություն

Մ/Մ  նախագահներ

            

2019-2020 ուսումնական տարվա դեկտեմբեր ամսվա

             Ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների պլան

 

 

 

 

 

Աշխատանքի բովանդակություն Կատարման ժամկետ Պատասխանատու անձինք
1 <<ՁԻԱՎ  և ՄԻԱՎ –ի դեմ  պայքարի համաշխարհային օր>> պաստառի պատրաստում 02.12.2019թ. Քիմիայի  կենսաբանության  ուսուցչուհի՝  Ա. Պետրոսյան
2 Երկրաշարժի  զոհերի հիշատակի օր 06.12.2019թ Զինղեկ   Վ. Գաբրիելյան
3 Գրական  ցերեկույթ  ,,  Ստեղծագործում է  աշակերտը,,  09.12.2019թ.  ԴԱԿ ՝ Հ.  Գալստյան
4 Դասասենյակների   սանիտարահիգիենիկ  վրճակի   ստուգում  Ամսվա      ընթացքում Ախ
5 Բարի  գործերի  կատարման  մասին  հարցաթերթիկի  լրացնում 13.12 .2019թ ԱԽ
6 Ամանորյա    հանդես 19.12.2019թ. Դասվար՝Մ. Մկրտչյան
7    Ամանորյա  զվարճալի ծրագիր 20.12.2019թ  ԴԱԿ՝ Հ.  Գալստյան

Դասսղեկներ

8 Խորհրդակցություններ

ա) դասղեկների

բ)  մ/մ նախագահներ

գ)  մ/մ նիստեր

26.12.2019թ Տնօրենություն

Դասղեկներ

Մ/Մ Նախագահներ

Մ.Մկրտչյան

Վ. Մելքոմյան

Ա. Պետրոսյան