Տեղեկատու

 

2018-2019  ուսումնական  տարվա  հունվար ամսվա

Ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների    պլան

 

Հ/Հ

Աշխատանքի բովանդակություն Կատարման ժամկետ Պատասխանատու անձինք
1 12-րդ դասարանների 2-րդ կիսամյակի ուսումնական  գործընթացի կազմակերպում 08.01.19թ. Տնօրեն

Մ/մ նախագահներ

 

2 8-ից -9-րդ դասարաններում ֆիզկուլտուրայից <<Առողջ ապրելակերպ >> դասընթացի   կազմակերպում  և վերահսկում Ամսվա  ընթացքում Տնօրեն

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Ս. Համբարձումյան

3 Հայոց բանակի 27-րդ ամյակի նվիրված միջոցառում Հունվարի 29 Զինղեկ `Վ. Գաբրիելյան
4 Դպրոցի կահույքի նորոգում, դպրոցի տնտեսության բարելավմանն ուղղված այլ աշխատանքներ Ամսվա ընթացքում ՈՒսուցիչ` Ա. Ավագյան
5 Առարկայական  օլիմպիադաների առցանց և տարածաշրջանային փուլի նախապատրաստում և  մասնակցության ապահովում Ամսվա ընթացքում Տնօրեն Մ/մ նախագահներ
6 Հանդուրժողականության

հռչակագրի  քննարկում:

Ամսվա  ընթացքում  ԱԽ
7 Խորհրդակցություններ

ա) դասղեկների

բ)  մ/մ նախագահներ

գ)  մ/մ նիստեր

30.01.2019թ. Տնօրինություն

Դասղեկներ

մ/մ Նախագահներ

Վ. Մելքոմյան

Ա. Պետրոսյան

 

2018-2019 ուսումնական տարվա դեկտեմբեր ամսվա

        Ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների պլան

 

Հ/Հ

Աշխատանքի բովանդակություն Կատարման ժամկետ Պատասխանատու անձինք
1 <<ՁԻԱՎ  և ՄԻԱՎ –ի դեմ  պայքարի համաշխարհային օր>> պաստառի պատրաստում 04.12.2018թ. Քիմիայի և կենսաբանության ուսուցիչ`   Ա. Պետրոսյան
2 Երկրաշարժի  զոհերի հիշատակի օր 06.12.2018թ Զինղեկ`   Վ. Գաբրիելյան
3 «Նկարիչների միջազգային օր» այցելություն և հանդիպում նկարչի հետ 08.12.2018թ. 9-րդ դասարանի դասղեկ Զ.Արզումանյան
4  Վիկտորինա-մրցույթ նվիրված ֆուտբոլի համաշխարհային օրվան 10.12.2018թ Ֆիզղեկ `Ս. Համբարձումյան
5 «Մեր դպրոցի երախտավորները » պաստառի պատրաստում 10.12.2018թ Տնօրենություն
6 Մասնագիտական կողմնորոշում Ամսվա ընթացքում ԴԱԿ `Հ.Գալստյան
7 «Մեր շրջապատի բույսերը»

դաս-միջոցառում

Ամսվա ընթացքում Քիմիայի և կենսաբանության ուսուցիչ`   Ա. Պետրոսյան
8 «Ծնողական ֆորում» 15.12.2018թ. ԴԱԿ` Հ.Գալստյան
9 Աշակերտների հաճախումների կեցվածքի դասասենյակների սանիտարահիգիենիկ վիճակի ստուգում Ամսվա ընթացքում Տնօրենություն
10 Ամանորյա հանդես

 

Ամսվա վերջում Դասվարներ
11 Խորհրդակցություններ

ա) դասղեկների

բ)  մ/մ նախագահներ

գ)  մ/մ նիստեր

26.10.2018թ Տնօրինություն

Դասղեկներ

Մ/Մ Նախագահներ

Վ. Մելքոմյան

Ա. Պետրոսյան

 

 

 

 

 

2018-2019  ուսումնական  տարվա նոյեմբեր  ամսվա

Ուսումնադաստիարակչական  աշխատանքների  օրացույցային  պլան

 

Հ/Հ Աշխատանքի բովանդակություն Կատարման ժամկետ Պատասխանատու անձինք
1. Ցուցատախտակների թարմացում Ամսվա  ընթացքում Դասղեկներ

ԴԱԿ

2. <<Կորյուն >> ռազմամարզական խաղերի  1-ին   փուլ Ամսվա  ընթացքում Զինղեկ`

Վ. Գաբրիելյան

3. Բաց դաս   Ֆիզիկայից  7-րդ ,8-րդ ,9-րդ դասարաններում Ամսվա ընթացքում Ֆիզիկայի  ուսուցչուհի`

Ա. Հայրապետյան

4. Բարության միջազգային օր

 

13.11.2018թ ԴԱԿ `Հ. Գալստյան
5. Մայիսյան հերոսամարտի  100-ամյակի նվիրված ցերեկույթ  <<Դրաստամարտ  Կանայան>> Ամսվա ընթացքում Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի`

Զ. Արզումանյան

6. Մասնագիտական  ընտրության    կարևորությունը 16.11.2018թ ԴԱԿ`

Հ. Գալստյան

7. Երեխաների իրավունքների կոնվեցիայի հռչակաման օր 20.11.2018 ԱԽ
8. Տնօրենության կողմից գրավոր աշխատանքների անցկացում Ամսվա ընթացքում Տնօրենություն

Մ/Մ Նախագահներ

Վ. Մելքոմյան

Ա. Պետրոսյան

9. Աշակերտների հաճախումների, կեցվածքի, դասասենյակների սանիտարահիգենիկ վիճակի ստուգում Ամիսը  երկու անգամ ԱԽ, տնօրենություն
10, Մասնագիտությունների աշխարհում

 

27.11.2018թ. ԴԱԿ Հ. Գալստյան
11. Արտադասարանական  խմբակների աշխատանքների կատարողականի ստուգում Ամսվա  ընթացքում Տնօրինություն
12. Ներդպրոցական  առարկայական  օլիմպիադաների   կազմակերպում 20.11 — 30.11 Տնօրինություն

Մ/Մ  նախագահներ

13. Մասնագիտական կողնորոշում  <<Այցելություն  արհեստագործական արհեստանոց>> 27.11.2018թ. ԴԱԿ `Հ. Գալստյան
14. Դասղեկական  ժամերի դասալսումներ  I-ից- 6-րդ դասարաններում Ամսվա  ընթացքում Տնօրենություն
15. Ծնող-ուսուցիչ  հանդիպում Ամսվա  ընթացքում

 

ՈՒսուցիչներ
16. Խորհրդակցություններ

ա) դասղեկների

բ)  մ/մ նախագահներ

գ)  մ/մ նիստեր

30.11.2018թ Տնօրենություն

Դասղեկներ

Մ/Մ Նախագահներ

Վ. Մելքոմյան

Ա. Պետրոսյան

 

              2018-2019 ուսումնական տարվա հոկտեմբեր ամսվա

    ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների օրացույցային պլան

 

 

Հ/Հ

Աշխատանքի բովանդակություն Կատարման ժամկետ Պատասխանատու անձինք
1 Հոկտեմբերի 1 <<Տարեցների միջազգային օր>>։ Պաստառի պատրաստում։ 01.10.2018 ԱԽ
2 <<Մեղու 2018>> մրցույթի աշխատանքների կազմակերպում։ Հոկտեմբեր Ուսուցիչներ
3 Բաց դաս մաթեմատիկայից 6-րդ դասարան 03.10.2018թ Մաթեմատիկայի ուսուցչուհի՝ Լ.Ղազարյան
4 Ուսուցչի օրվա հանդիսության կազմակերպում 05.10.2018թ Դասղեկներ
5 Մասնակցություն կապանյան օրերի նվիրված միջոցառումներին 14.10.2018թ Դասղեկներ
6 Թարգմանչանց տոն՝ հոգևոր դաստիարակություն 13.10.2018 Դասղեկներ և ԴԱԿ Հ. Գալստյան
7 <<Ուրախ ոսկեձեռիկ >> մրցույթի կազմակերպում Հոկտեմբեր Դասվարներ
8 Խորհրդակցություններ

ա) դասղեկների

բ)  մ/մ նախագահներ

գ)  մ/մ նիստեր

26.10.2018թ Տնօրինություն

Դասղեկներ

Մ/Մ Նախագահներ

Վ. Մելքոմյան

Ա. Պետրոսյան

 

                  2018-2019 ուսումնական տարվա Սեպտեմբեր ամսվա

    Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների օրացույցային պլան

 

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻՆՔ
1 <<Գիտելիքի և դպրության  օր >> տոնախմբության  կազմակերպում և անցկացում 01.09.2018թ. Դասղեկներ

ԴԱԿ՝ Հ. Գալստյան

2 Աշակերտական ընդհանուր ժողով 14.09.2018թ. Տնօրեն՝ Գ.Գրիգորյան
3 Անվտանգ երթևեկության միամսյակ 01.09-30.09 Դասղեկներ

ԴԱԿ՝ Հ.Գալստյան

4 Համադպրոցական ծնողական ժողովներ

 

18.09.2018թ. Տնօրեն՝  Գ.Գրիգորյան
5 Դասարանական ծնողական ժողովներ 24.09.-28.09 Տարրական դպրոց

Միջին դպրոց

6 ԱԽ-ի ձևավորում աշակերտական  կոնֆերասի անցկացում 05.09-14.09 Դասղեկներ

ԴԱկ՝ Հ .Գալստյան

7 Միջոցառում նվիրված Հայաստանի անկախության 27-րդ տարեդարձին

ա) շարադրություն

բ)  ցերեկույթ

գ ) զրույց

20.09.2018թ. Դասղեկներ

ԴԱկ՝ Հ .Գալստյան

8 ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ կապված աշխատանքի համակարգում 01.09.-10.09 ՈՒսուցչի օգնական դասղեկներ
9 Խորհրդակցություններ

ա)դասղեկների

բ) մ/մ նախագահներ

մ/մ նիստեր

28.09.2018 թ. Տնօրենություն

Դասղեկներ

Մ/մ նախագահներ

Վ. Մելքոմյան

Ա.Պետրոսյան