Մանկավարժական խորհուրդ

    Документ Microsoft Word (9)

                                           

                                       

Մանկավարժական   խորհրդի   կազմը

 1. Գ. Գրիգորյան  —  տնօրեն, ՄԽ  նախագահ
 2. Ա. Պետրոսյան — <<Քիմիա>>  և <<Կենսաբանություն>> ուսուցիչ, <<Բնագիտամաթեմատիկական>> մասնախմբի ղեկավար
 3. Հ.  Գալստյան – կազմակերպիչ
 4. Ժ.  Առաքելյան  — <<  Ռուսաց լեզու>> ուսուցիչ
 5. Ն. Աղասյան —  <<Աշխարհագրություն>>  ,<<Պատմություն>> և        <<Հասարակագիտություն>>ուսուցիչ
 6. Լ.  Ղազարյան —  <<Մաթեմատիկա >> ուսուցիչ
 7. Ա.  Ավագյան — <<Տեխնոլոգիա >> և  <<Շախմատ>> ուսուցիչ
 8. Ա.Հայրապետյան- <<Ֆիզիկա>>  ուսուցիչ
 9. Վ. Մելքոմյան — <<Հայոց լեզու  և  <<Գրականություն>>  ուսուցիչ,<<Հումանիտար>> մասնախմբի ղեկավար
 10. Հ. Հարությունյան  — <<Անգլերեն>>   և  <<Ինֆորմատիկա>> ուսուցիչ
 11. Վ. Գաբրիելյան  —  զինղեկ
 12. Ս.Համբարձումյան — <<Ֆիզկուլտուրա >>  ուսուցիչ
 13. Ա.  Անտոնյան — <<Պատմություն>> ուսուցիչ
 14. Մ. Մկրտչյան  — Դասվար
 15. Շ.  Ասատրյան  — դասվար
 16. Զ. Արզումանյան — <<Հայոց լեզու  և  <<Գրականություն>> ուսուցիչ, ՄԽ  քարտուղար
 17. Դ. Գևորգյան  —  Հատուկ մանկավարժ

 

30.12.2016 թ.  կայացավ մանկավարժական  խորհրդի 2016-2017 ուսումնական  տարվա   թիվ 6  նիստը

Օրակարգում`

1.   I  կիսամյակում սովորողների  առաջադիմության արդյունքների  ամփոփում :

2. Դպրոցի 12-րդ  դասարանի  2  աշակերտների  ֆիզկուլտուրայի  ամփոփիչ  ստուգարքի  և  1 աշակերտի <<Հայոց  պատմություն>>  առարկայի պետական  ավարտական  քննության արդյունքների ամփոփում:

3.  12 — րդ  դասարանում  ուսումնական  գործընթացի կազմակերպման մասին:

4.Դպրոցի  դերը  պատանիների  ռազմահայրենասիրական  դաստիարակության  գործում:

5. Ընթացիկ  և  կազմակերպչական  հարցեր: