Հայտարարություններ

                                      5    Հայտարարություն

Հայտարարվում է մրցույթ`  Սյունիքի  մարզի  Գեղանուշի  միջնակարգ   դպրոցի, ինֆորմատիկայի  (5.75ժ), աշխարհագրության (8ժ),  ռուսաց լեզվի (19.25ժ) ,ՆԶՊ –ի(1.5 դրույք)  թափուր  տեղերի համար:

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված   վարձատրությունը  որոշվում է` ըստ դասաբաշխման:  Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն  անցկացվելու է  երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից  հաստատված  հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին

հավակնում է (Ձև 1),

 1. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)`<<հանրակրթության մասին>>ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի

1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ:

 1. Անձնագրի  պատճենը,
 2. Ինքնակենսագրություն,
 3. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական  գիտելիքներին և

աշխատանքային  ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը  հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճեները (դրանց առկայության  դեպքում),

 1. Մեկ լուսանկար 3X4 չափի,
 2. Այլ  պետությունների  քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխա- տելու իրավունք,
 1. ՀՀ  արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև  զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի պատճեները  պետք է ներկայացնել  բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարման հրապարակման օրվանից  սեպտեմբերի 12 — ից

մինչև   հոկտեմբերի 10 — ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 9:00ից  14:00ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա  2018թ-ի  հոկտեմբերի 12 -ին ` ժամը  13:00-ին, Գեղանուշի միջն.  դպրոցում.

Հասցեն` գ. Գեղանուշ, վերին թաղ.4

Տեղեկությունների համար զանգահարել (0285)2-44-87 և 077-76-88-36 հեռախոսահամարներով

 

 

 4    Հայտարարություն    

Հայտարարվում է մրցույթ`  Սյունիքի  մարզի  Գեղանուշի  միջնակարգ   դպրոցի կենսաբանության, ինֆորմատիկայի, աշխարհագրության,  ռուսաց լեզվի   թափուր  տեղերի համար:  Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված   վարձատրությունը  որոշվում է` ըստ դասաբաշխման:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն

անցկացվելու է  երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից   հաստատված  հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին

հավակնում է (Ձև 1),

 1. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)`<<հանրակրթության մասին>>ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի

1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ:

 1. Անձնագրի  պատճենը,
 2. Ինքնակենսագրություն,
 3. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական  գիտելիքներին և

աշխատանքային  ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը

հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճեները (դրանց առկայության  դեպքում),

 1. Մեկ լուսանկար 3X4 չափի,
 2. Այլ  պետությունների  քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխա- տելու իրավունք,
 1. ՀՀ  արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև  զինգրքույկ:

Փաստաթղթերի պատճեները  պետք է ներկայացնել  բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարման հրապարակման օրվանից  օգոստոսի    08 — ից մինչև  4  — ը  ներառյալ, ամեն օր` ժամը 9:00ից  14:00ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա  2018թ-ի  սեպտեմբերի    6-ին ` ժամը  13:00-ին, Գեղանուշի միջն.  դպրոցում.

Հասցեն` գ. Գեղանուշ, վերին թաղ.4

Տեղեկությունների համար զանգահարել (0285)2-44-87 և 077-76-88-36 հեռախոսահամարներով:

 

Գեղանուշի  միջնակարգ  դպրոցը  կատարում  է 2018-2019  ուս. տարվա 1-ին  դասարանցիների  ընդունելություն,որի  համար  պահանջվում  են  

  հետևյալ  փաստաթղթերը`

1.Դիմում/ծնողի կամ  ներկայացուցչի կողմից/

2.Երեխայի  ծննդյան  վկայական և պատճեն

3.Երեխայի  հաշվառման  թերթիկը

4.Տեղեկանք`առողջության մասին

5.2 լուսանկար`3×4  չափսի

Փաստաթղթերն   ընդունվում  են 2018թ  հուլիսի  2-ից    13-ը  ներառյալ  և  2018թ  օգոստոսի  20-ից  31-ը  ներառյալ,ամեն  աշխատանքային  օր  ժամը  9:00-ից  մինչև  3:00:

 

 

3/Հայտարարվում է մրցույթ`

Սյունիքի մարզի Գեղանուշի միջնակարգ դպրոցի կենսաբանության — 8.5 ժամ ինֆորմատիկայի — 5.75 ժամ, աշխարհագրությոան- 8.75 ժամ թափուր տեղերի համար: Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում` 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1), 2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)`<<հանրակրթության մասին>>ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ: 3. Անձնագրի պատճենը, 4. Ինքնակենսագրություն, 5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճեները (դրանց առկայության դեպքում), 6. Մեկ լուսանկար 3X4 չափի, 7. Այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխա- տելու իրավունք, 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: Փաստաթղթերի պատճեները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարման հրապարակման օրվանից Նոյեմբեր 15- ից մինչև Դեկտեմբերի 12- ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 9:00ից 14:00ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի: Մրցույթը տեղի կունենա 2017թ-ի Դեկտեմբերի 15 -ին ` ժամը 13:00-ին, Գեղանուշի միջն. դպրոցում. Հասցեն` գ. Գեղանուշ, վերին թաղ.4 Տեղեկությունների համար զանգահարել (0285)2-44-87 և 077-76-88-36 հեռախոսահամարներով:

 

 

2/Հայտարարվում է մրցույթ` Սյունիքի մարզի Գեղանուշի միջնակարգ դպրոցի Ն Զ Պ ուսուցչի մրցույթ: Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում` 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1), 2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)`<<հանրակրթության մասին>>ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ: 3. Անձնագրի պատճենը, 4. Ինքնակենսագրություն, 5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճեները (դրանց առկայության դեպքում), 6. Մեկ լուսանկար 3X4 չափի, 7. Այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխա- տելու իրավունք, 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: Մրցույթին մասնակցողը պետք է ունենա պահեստազորի սպայի կոչում և տարածքային զինվորական կոմիսարիատի կողմից տրված տեղեկանք կամ ուղեգիր: Փաստաթղթերի պատճեները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարման հրապարակման օրվանից Սեպտեմբերի 20- ից մինչև Հոկտեմբերի 20- ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 9:00ից 14:00ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի: Մրցույթը տեղի կունենա 2017թ-ի Հոկտեմբերի 25-ին ` ժամը 13:00-ին, Գեղանուշի միջն. դպրոցում. Հասցեն` գ. Գեղանուշ, վերին թաղ.4 Տեղեկությունների համար զանգահարել (0285)2-44-87 և 077-76-88-36 հեռախոսահամարներով