Տեղեկատու

 

 

                  2018-2019 ուսումնական տարվա Սեպտեմբեր ամսվա

    Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների օրացույցային պլան

 

Հ/Հ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻՆՔ
1 <<Գիտելիքի և դպրության  օր >> տոնախմբության  կազմակերպում և անցկացում 01.09.2018թ. Դասղեկներ

ԴԱԿ՝ Հ. Գալստյան

2 Աշակերտական ընդհանուր ժողով 14.09.2018թ. Տնօրեն՝ Գ.Գրիգորյան
3 Անվտանգ երթևեկության միամսյակ 01.09-30.09 Դասղեկներ

ԴԱԿ՝ Հ.Գալստյան

4 Համադպրոցական ծնողական ժողովներ

 

18.09.2018թ. Տնօրեն՝  Գ.Գրիգորյան
5 Դասարանական ծնողական ժողովներ 24.09.-28.09 Տարրական դպրոց

Միջին դպրոց

6 ԱԽ-ի ձևավորում աշակերտական  կոնֆերասի անցկացում 05.09-14.09 Դասղեկներ

ԴԱկ՝ Հ .Գալստյան

7 Միջոցառում նվիրված Հայաստանի անկախության 27-րդ տարեդարձին

ա) շարադրություն

բ)  ցերեկույթ

գ ) զրույց

20.09.2018թ. Դասղեկներ

ԴԱկ՝ Հ .Գալստյան

8 ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ կապված աշխատանքի համակարգում 01.09.-10.09 ՈՒսուցչի օգնական դասղեկներ
9 Խորհրդակցություններ

ա)դասղեկների

բ) մ/մ նախագահներ

մ/մ նիստեր

28.09.2018 թ. Տնօրենություն

Դասղեկներ

Մ/մ նախագահներ

Վ. Մելքոմյան

Ա.Պետրոսյան