Թափուր աշխատատեղեր

Թափուր տեղեր

Կենսաբանության — 8.5 ժամ

Ինֆորմատիկայի — 5.75 ժամ

Աշխարհագրությոան- 8.75 ժամ

 

3/Հայտարարվում է մրցույթ` Սյունիքի մարզի Գեղանուշի միջնակարգ դպրոցի կենսաբանության — 8.5 ժամ ինֆորմատիկայի — 5.75 ժամ, աշխարհագրությոան- 8.75 ժամ թափուր տեղերի համար: Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում` 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1), 2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)`<<հանրակրթության մասին>>ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ: 3. Անձնագրի պատճենը, 4. Ինքնակենսագրություն, 5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճեները (դրանց առկայության դեպքում), 6. Մեկ լուսանկար 3X4 չափի, 7. Այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխա- տելու իրավունք, 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: Փաստաթղթերի պատճեները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ: Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարման հրապարակման օրվանից Նոյեմբեր 15- ից մինչև Դեկտեմբերի 12- ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 9:00ից 14:00ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի: Մրցույթը տեղի կունենա 2017թ-ի Դեկտեմբերի 15 -ին ` ժամը 13:00-ին, Գեղանուշի միջն. դպրոցում. Հասցեն` գ. Գեղանուշ, վերին թաղ.4 Տեղեկությունների համար զանգահարել (0285)2-44-87 և 077-76-88-36 հեռախոսահամարներով:

 

 

2/Հայտարարվում է մրցույթ` Սյունիքի մարզի Գեղանուշի միջնակարգ դպրոցի Ն Զ Պ ուսուցչի մրցույթ: Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում` 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1), 2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)`<<հանրակրթության մասին>>ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ: 3. Անձնագրի պատճենը, 4. Ինքնակենսագրություն, 5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճեները (դրանց առկայության դեպքում), 6. Մեկ լուսանկար 3X4 չափի, 7. Այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխա- տելու իրավունք, 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: Մրցույթին մասնակցողը պետք է ունենա պահեստազորի սպայի կոչում և տարածքային զինվորական կոմիսարիատի կողմից տրված տեղեկանք կամ ուղեգիր: Փաստաթղթերի պատճեները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարման հրապարակման օրվանից Սեպտեմբերի 20- ից մինչև Հոկտեմբերի 20- ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 9:00ից 14:00ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի: Մրցույթը տեղի կունենա 2017թ-ի Հոկտեմբերի 25-ին ` ժամը 13:00-ին, Գեղանուշի միջն. դպրոցում. Հասցեն` գ. Գեղանուշ, վերին թաղ.4 Տեղեկությունների համար զանգահարել (0285)2-44-87 և 077-76-88-36 հեռախոսահամարներով